• Portada
  • Política de Protecció de Dades

Política de Protecció de Dades

A3BE tracta les dades dels seus clients garantint en tot cas la privacitat i la confidencialitat a fi d'atorgar la major protecció possible als seus drets fonamentals com a ciutadà de la Unió Europea. En aquest sentit li oferim la informació necessària d'acord amb el que es disposa en el art.º 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'Abril de 2016, Relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al Tractament de Dades Personals i a la Lliure Circulació d'aquestes Dades.

1.- RESPONSABLE

GRUP AREA GUAL SL
Domicili Social. Avinguda Riera de les Cassoles nº 57 – 08012 Barcelona
info ARROBA a3be.com

2.- DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

No és preceptiu per al Responsable.

3.- FINALITATS DEL TRACTAMENT

3.1.- Gestió i desenvolupament del contracte
A3BE utilitzarà les dades del client per a la gestió de totes les accions necessàries per al compliment dels serveis contractats per aquest incloent la facturació i cobrament dels serveis.
Legitimació: Compliment contractual sol·licitat per l'interessat.
Dades obligatòries: Les dades sol·licitades en el contracte són de caràcter obligatori. Sense ells no és possible donar resposta a la petició.

3.2.- Informació de serveis – Formulari web
A3BE destinarà les seves dades exclusivament a transmetre-li la informació que ens hagi sol·licitat a través del formulari web.
Legitimació: Consentiment de l'interessat.
Dades obligatòries: Les dades sol·licitades en el contracte són de caràcter obligatori. Sense ells no és possible donar resposta a la petició.

3.3.- Finalitats comercials
A3BE utilitzarà les seves dades, sempre que tingui subscrit un contracte amb nosaltres, per a oferir-li altres serveis semblants als contractats per l'usuari i únicament durant la vigència del contracte.
Legitimació: Interès Legítim relatiu a l'oferta de serveis.
Dades obligatòries: Les dades no són obligatoris encara que sí necessaris per al compliment de la finalitat.

4.- DESTINATARIS DE LES DADES

Únicament a l'efecte de la finalitat consistent en gestió i desenvolupament del contracte les seves dades personals podran ser transferits per a donar compliment a aquest a terceres entitats i organitzacions en virtut de les següents categories i destinataris:

  • Dades personals: A Entitats financeres per a la gestió de cobraments i pagaments, així com a administracions públiques en els termes interessats en el següent paràgraf.
  • Dades econòmiques i financeres: A entitats financeres i administracions Públiques per al compliment d'obligacions en matèria fiscal, administrativa i de Seguretat Social.

Per a la resta de finalitats les dades no seran destinats a tercers, quedant exclusivament a disposició i tractament d'A3BE.

5.- PROCEDÈNCIA DE LES DADES

A3BE obté les dades per al compliment de la finalitat del tractament del propi interessat.

6.- TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

A l'efecte de la primera finalitat (3.1) i de la tercera finalitat (3.3) A3BE conservarà les seves dades durant tot el període en què sigui vigent el contracte.

Una vegada finalitzat el contracte les dades es conservaran durant el termini màxim legal necessari per a la defensa dels interessos legals de la companyia davant possibles accions legals. No obstant això les dades quedaran bloquejats en el sistema des del moment de finalització del contracte.

Quant a la segona finalitat (3.2) les dades seran conservades per un període màxim de 90 dies, transcorreguts aquests seran cancel·lats i destruïts.

7.- EXERCICI DE DRETS

7.1 - L'interessat podrà en qualsevol moment exercitar els seus drets en la forma establerta en la normativa sobre protecció de dades. Específicament podrà:

  • Revocar en qualsevol moment l'autorització concedida per al tractament de les seves dades.
  • Exercitar els drets d'accés, rectificació, oposició, supressió, minimització i portabilitat, així com a no ser objecte de decisions automatitzades.

Per a exercitar els seus drets haurà de dirigir-se per escrit al Responsable del Fitxer a través de la següent adreça de correu electrònic:
info ARROVA a3be.com

7.2 - Així mateix l'interessat pot, si ho desitja i per a salvaguardar els seus drets, dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), amb domicili en 28001 de Madrid, Cl Jorge Juan núm. 6.

8.- DECISIONS AUTOMATITZADES I ELABORACIÓ DE PERFILS

No s'adopten pel responsable del fitxer decisions automatitzades ni s'elaboren perfils amb les dades personals aportades per l'usuari.

9.- TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es contempla pel responsable del fitxer la transferència internacional de dades de l'interessat.

© 2020 - A3BE

logo a3be