• Portada
  • Termes i Condicions d'ús de Contractació

Termes i Condicions Generals de Contractació

El present document (d'ara endavant les condicions o el contracte indistintament) defineix les seves obligacions com a Usuari/Client (d'ara endavant el CLIENT) respecte dels serveis oferts per A3BE – Outsourcing & Factory, marca propietat de GRUP AREA GUAL, S.L. amb domicili social en Avinguda Riera de les Cassoles, 57, 08012 Barcelona i amb el Número d'Identificació Fiscal B-64333453 (d'ara endavant A3BE) a través de la web www.a3be.com (d'ara endavant la WEB) i recíprocament, les obligacions d'A3BE cap al CLIENT com a contractant del servei.

Les condicions es consideren aplicables tant a la contractació electrònica com telefònica dels serveis oferts per A3BE.

Els presents termes i condicions d'ús i contractació té caràcter mercantil i es regiran, en primer terme, per les estipulacions contingudes en aquest, i, en l'en elles no previst, per les disposicions del Codi de Comerç, lleis especials, els usos i costums mercantils i, en defecte d'això, pel que s'estableix en el Codi Civil.

A3BE podrà modificar les presents Condicions Generals en qualsevol moment. En cas de modificació de les presents Condicions Generals, A3BE procedirà a comunicar aquesta modificació al CLIENT. La modificació comunicada s'entendrà acceptada sempre que el CLIENT no comuniqui per escrit a A3BE la seva disconformitat amb aquesta. Si el CLIENT presta la seva disconformitat a les modificacions operades podrà A3BE rescindir el contracte d'acord amb els estipulat en la clàusula cinquena del contracte actual.

El CLIENT garanteix ser major d'edat, ser el titular de les dades i del negoci i es fa responsable de la totalitat de les dades incorporades en la fitxa de CLIENT registrat, així com de la resta d'informació que posi a la disposició d'A3BE en el transcurs de la prestació dels serveis d'A3BE contractats.

El CLIENT eximeix a A3BE de qualsevol responsabilitat que es pugui derivar d'un ús no adequat dels serveis prestats derivat de la transmissió de dades errònies o falses que a conseqüència del contracte posi a la disposició d'A3BE.

Des del moment en el CLIENT presti el seu consentiment mitjançant l'acceptació en la contractació i pagament de qualsevol servei a través de la WEB, estarà acceptant al seu torn els següents termes i condicions generals d'ús i contractació.

Primera. Objecte

L'objecte del contracte actual és el treball de manteniment per part d'A3BE dels serveis professionals de outsourcing en les àrees d'Imatge Corporativa, Disseny Gràfic, Web i Màrqueting online, així com qualsevol altre servei contractat pel CLIENT a través de la Web d'A3BE i en les condicions i límits establerts per a cadascun dels serveis en la pròpia Web.

Els presents termes i condicions d'ús i contractació inclouen la totalitat dels serveis prestats per A3BE i que poden ser contractats a través de la Zona de Contractació o Zona de Clients. Les obligacions en ell contingudes afectessin les parts (A3BE i CLIENT) únicament respecte dels serveis contractats pel CLIENT, quedant exemptes les parts respecte dels continguts obligacionals que no hagin estat contractats pel CLIENT.

Segona. Deures d'A3BE

A3BE s'obliga:

2.1. Dur a terme de manera diligent i professional, un servei de outsourcing, dins del qual s'entenen inclosos tant la resposta telemàtica a qualsevol consulta d'aquesta índole que li sigui efectuada, com l'elaboració i lliurament dels treballs per al compliment de totes i cadascuna de les tasques assignades per part del CLIENT i que es reflecteixen detalladament en el Pla i Mòdul que hagi contractat. S'entendrà que el CLIENT opta per aquesta opció quan per part d'aquest no es donin ordres contràries mitjançant notificació a través del correu electrònic o des dels mitjans disponibles en la Web al professional que li hagi estat assignat per A3BE.

2.2. Complir amb les funcions i responsabilitats assignades. Mantenir al CLIENT informat de tots els processos de gestió i guardar confidencialitat amb la informació que manegem o disposem per part del CLIENT.

2.3. A portar la gestió dels treballs complint el límit d'hores mensual establert per a cada àrea o servei contractat. En el cas de no aconseguir el límit d'hores marcades, aquestes no seran acumulables per al següent mes. En el cas de sobrepassar el límit d'hores establert es facturaran apart segons les tarifes assignades i vigents en la Zona de Clients de la Web d'A3BE.

2.4. ntegració dins de la seva organització, de manera virtual, assumint la responsabilitat per a fer treballs d'Imatge Corporativa, Disseny Gràfic, Web i Màrqueting, amb l'objectiu de garantir una eficiència corporativa en tots els mitjans i suports on vagi.

2.5. A gestionar la documentació i tràmits necessaris per a la realització dels treballs requerits pel CLIENT. Aquesta informació es gestiona i emmagatzema des de la Zona de Clients i protegit l'accés únicament pel personal autoritzat.

2.6. Gestió directa amb els proveïdors d'impressió, senyalística i Internet per a garantir els resultats en l'art final. No s'inclou el material, suport o productes dels proveïdors.

2.7. La Web del CLIENT està realitzada per un gestor de continguts CMS i allotjada en els servidors de 1and1.es amb tota la documentació a nom del CLIENT. Nosaltres només actuem de gestors mentre fem el treball i tenim el contracte de manteniment en vigor. El dia que vostè decideixi rescindir dels nostres serveis li facilitarem el control i claus. Així mateix durant el transcurs del contracte anirem facilitant al CLIENT la mateixa informació d'accessos i claus de manera periòdica però sempre actualitzada. Nosaltres treballem en el seu nom, no som els titulars del domini i hosting.

2.8. A dur a terme l'adaptació de l'empresa del CLIENT a la nova Llei RGDP (nou Reglament General de Protecció de Dades) d'acord amb les condicions establertes en la WEB.

2.9. Oferir suport i ajuda per a qualsevol notícia, legislació o normativa que pugui arribar a afectar legalment les gestions considerades baix suporti informàtic i Internet. En el cas que el CLIENT faci cas omís a aquestes notificacions, serà sota la seva responsabilitat la/s sancionis que poguessin reportar.

Tercera. Deures del CLIENT

A fi que A3BE pugui desenvolupar satisfactòriament l'activitat que li ha estat encomanada, el CLIENT haurà de posar a la disposició d'A3BE totes les dades, informació i documentació necessària perquè el personal, professionals i col·laboradors d'A3BE puguin exercir el seu treball en condicions.

El CLIENT s'obliga a:

3.1. Informar adequadament a A3BE respecte de la seva activitat i sobre les variacions o modificacions censals o de qualsevol altra índole i que puguin afectar els serveis contractats, respecte de l'activitat que exerceix.

La totalitat de les notificacions i comunicacions que s'hagin de realitzar per al compliment de la prestació dels serveis entre les parts es realitzessin mitjançant l'ús del correu electrònic o qualsevol altre sistema que deixi constància de la seva existència, no considerant-se vàlida cap comunicació realitzada de manera verbal. De tal manera les parts no assumeixen responsabilitat alguna derivada de l'incompliment de la present clàusula.

3.2. L'informació, imatges fotogràfiques i documents corporatius procediran sempre del CLIENT i sota el seu consentiment, responsabilitat dels drets i copyright autoritza a A3BE a utilitzar-los per al desenvolupament del treball.

3.3. Per a la posada a la disposició de la documentació el CLIENT utilitzarà:

a) Preferentment des de la Zona de Clients, utilitzant les seccions disposades per a cada cas o funció específica.
b) També podrà el CLIENT optar per enviar la documentació per correu electrònic, enviant, mitjançant un correu adjunt còpia de la documentació citada en el punt anterior.
c) Enviar fotocòpia de la documentació per correus, quedant sota la seva exclusiva responsabilitat la pèrdua de la documentació i el temps de lliurament i comprometent-se a enviar en termini una altra còpia si no arribés la primera.
d) Sol·licitar la recollida de la documentació en el domicili del CLIENT per part d'A3BE, per al que s'abonarà una quantitat addicional de 10,00€ + IVA per recollida dins de la ciutat de Barcelona i a consultar per a la resta de poblacions del País.

3.4. Mantenir els sistemes i processos de comunicació, gestió i metodologia de treball establerts per A3BE.

3.5. Posar a la disposició d'A3BE un número de compte corrent vàlid i amb fons suficients per a poder passar al cobrament els rebuts domiciliats pels serveis prestats. Si el CLIENT utilitza la modalitat de transferència bancària, se li enviarà un recordatori cinc dies abans del venciment de la factura.

3.6. El CLIENT autoritza a A3BE mitjançant l'acceptació de les presents condicions, a presentar els rebuts mensuals de domiciliació davant la seva entitat bancària.

Quarta. Confidencialitat i Polítiques Protecció de Dades

A3BE assumeix el compromís de mantenir la més absoluta confidencialitat sobre les dades i informacions que li subministri el CLIENT o dels quals tingui coneixement a conseqüència de les funcions que té encomanades en virtut d'aquest contracte.

A3BE tracta les dades dels seus clients garantint en tot cas la privacitat i la confidencialitat a fi d'atorgar la major protecció possible als seus drets fonamentals com a ciutadà de la Unió Europea. En aquest sentit li oferim la informació necessària d'acord amb el que es disposa en el art.º 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'Abril de 2016, Relatiu a la Protecció de les Persones Físiques pel que fa al Tractament de Dades Personals i a la Lliure Circulació d'aquestes Dades.

El CLIENT autoritza a A3BE al fet que les seves dades personals i comptables siguin inclosos en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, creat i mantingut sota la responsabilitat de GRUP AREA GUAL, SL, amb la finalitat de prestar els serveis contractats pel CLIENT, així com fer-li arribar a través del correu electrònic informació comercial sobre els serveis que presta directament o a través d'empreses del grup. El CLIENT podrà en qualsevol moment denegar el seu consentiment a la recepció de publicitat a través del seu correu electrònic bastant per a això amb l'enviament d'un correu electrònic amb el contingut “NO PUBLI” a l'adreça info ARROVA a3be.com.

El CLIENT podrà en qualsevol moment oposar-se al tractament de les seves dades, no obstant això i des d'aquest moment A3BE no podrà continuar prestant-li els serveis contractats.

Des del moment en què el CLIENT cursi baixa dels serveis contractats a A3BE, aquesta vindrà obligada a posar a la disposició del CLIENT i prèvia petició, una còpia de tots els arxius digitals que tingui en el seu sistema. De la mateixa manera i des d'aquest moment A3BE procedirà a cancel·lar les dades i arxius del CLIENT que no hagin de ser guardats per disposició legal. Respecte de la resta de dades, s'arxivessin de tal forma que no es pugui accedir a ells sense el permís del responsable de seguretat d'A3BE.

A3BE vindrà obligada a donar compliment al lliurament de fitxers al CLIENT sempre que aquest es trobi al corrent de la totalitat de les seves obligacions contractuals.

En qualsevol moment podrà el CLIENT exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça postal o mitjançant correu electrònic: info ARROVA a3be.com.

Cinquena. Serveis i treballs no inclosos en les tarifes

Els treballs d'art final per a la producció d'Imatge Corporativa i disseny gràfic (la impressió final)

Qualsevol despesa generada per la realització d'un treball que és assignat a un proveïdor o que s'ha d'adquirir a través d'ell (ens encarreguem del disseny i maquetació no del material final)

No estan inclosos les despeses de desplaçaments, transports i dietes.

Sisena. Durada

El contracte actual tindrà una durada indefinida, extingint-se automàticament per decisió comunicada per escrit de qualsevol de les parts, amb un mes d'antelació i sense que això comporti cap compensació econòmica per a A3BE, ni per al CLIENT.

En el cas que el client decidís rescindir el contracte abans dels dotze mesos de durada, haurà d'abonar la quantitat fins a arribar al mes 12.

Setena. Preu i forma de pagament

A3BE rebrà, en concepte d'honoraris les quantitats que s'estableixen en els Annexos a aquest Contracte en la data de la contractació, pels serveis prestats al CLIENT.

Els honoraris es pagaran pel CLIENT a A3BE mitjançant domiciliació bancària realitzada per GRUP AREA GUAL, SL al compte bancari del CLIENT a partir del dia 5 de cada mes anticipat.

La primera quota (ALTA) serà abonada pel CLIENT a través del sistema de compra online de la Web. Les següents quotes (Outsourcing) es domiciliaran al CLIENT en el compte bancari que aquest informarà en donar-se d'alta com a CLIENT. La domiciliació es realitza per A3BE al CLIENT els dies 5 de cada mes.

El compte de domiciliació podrà ser variada pel CLIENT, sempre que s'avisi amb suficient antelació. La devolució de la factura domiciliada per causes imputables al CLIENT meritaran costos de 7,00€ per rebut retornat. Una vegada retornat un rebut determinat A3BE podrà optar a la seva elecció entre tornar a domiciliar el rebut incrementat en els costos citats o sol·licitar al client el seu pagament mitjançant transferència al compte d'A3BE que li faciliti, en aquest cas també amb l'increment pels costos de devolució.

Els honoraris i costos assenyalats no inclouen l'IVA corresponent, que s'aplicarà a part, així com qualsevol altre impost que per part de l'administració pública pogués establir-se en un futur.
Es facturaran a part les gestions i consultes no incloses en el servei contractat, aplicant-se a aquestes gestions el preu habitual d'A3BE, prèvia autorització del CLIENT.

L'incompliment del pagament dels serveis contractats en qualsevol dels seus terminis extingirà immediatament les obligacions d'A3BE contingudes en aquest contracte.

Es facturaran a part totes les despeses i suplerts originats per actuació de tercers (proveïdors, servidor web, domini, registre de marques...) que se sol·licitin per al seu pagament avançat per A3BE i aquesta l'accepti. En qualsevol cas podrà A3BE sol·licitar al CLIENT una provisió de fons per a la gestió de tals tasques.

Vuitena. Garantia Indemnitzatòria

En el cas que, a conseqüència d'una mala gestió en la prestació de serveis que duu a terme A3BE, tingués lloc l'incompliment de les obligacions de treballs establertes per al CLIENT, A3BE vindrà obligat a fer front als possibles errors o danys causats. En aquest cas A3BE abonarà al client una indemnització igual al cost d'hores executades en el treball erroni.

Per al compliment d'aquesta garantia, el CLIENT s'obliga a:

a) Mantenir a A3BE degudament informat sobre la seva activitat professional o empresarial i comunicar-li qualsevol variació o modificació en l'activitat.
b) Complir amb totes les obligacions que s'estableixen per al CLIENT en el contracte actual.
c) Trobar-se d'alta i al corrent de pagament dels serveis prestats per A3BE tant en la data en la qual es produeixi l'acte com a la data de l'inici de l'expedient sancionador.
d) En el cas que el CLIENT degui qualsevol quantitat a A3BE en concepte d'honoraris o suplerts en els moments determinats en l'anterior paràgraf, A3BE no es farà responsable de la indemnització.
e) La percepció pel CLIENT de la indemnització obliga al CLIENT a no iniciar o si escau desistir de qualsevol procediment per a la petició dels danys i perjudicis ocasionats per la mala gestió d'A3BE. El CLIENT podrà en el seu cas desistir de percebre la indemnització regulada en la present clàusula, informant a A3BE per escrit abans d'haver-la percebut i a fi d'iniciar qualsevol procediment en reclamació dels danys i/o perjudicis ocasionats.

Novena. Formes de contractació

El CLIENT podrà contractar els serveis d'A3BE oferts a través de la web:

a) Contractació electrònica.

Serà condició indispensable per a poder contractar els serveis mitjançant la via telemàtica que el CLIENT procedeixi prèviament a donar-se d'alta com a CLIENT de la web.
El contracte s'entendrà perfeccionat des del moment en què el CLIENT, a través de la WEB, accepti els termes i condicions d'ús i contractació, així com la política de privacitat mitjançant el clickeo de l'oportuna casella i el pagament de la primera quota de servei mitjançant la passarel·la de pagament de la web o formes de pagament existents.
El CLIENT, una vegada realitzat el pagament, rebrà un correu electrònic en el qual adjuntés la factura pels serveis contractats així com una còpia dels termes i condicions d'ús i contractació vigents en el moment de l'alta.

b) Contractació via telefònica.

l CLIENT es posarà en contacte amb A3BE per via telefònica sol·licitant els serveis. Posteriorment el CLIENT rebrà en el correu electrònic informat a A3BE una fulla de comanda amb els serveis contractats, així com una còpia dels termes i condicions d'ús i contractació vigents en el moment de l'alta.
El contracte es perfeccionarà en aquest mitjançant la confirmació de la comanda per via correu electrònic per part del CLIENT. A3BE procedirà a emetre al CLIENT un rebut domiciliat en les següents 48 hores o satisfer les condicions de pagament pactades i establertes per endavant per a aquesta funció.

A3BE podrà gravar, a l'efecte de prova de la contractació, la trucada telefònica realitzada pel CLIENT.

El CLIENT podrà desistir dels serveis contractats en el termini de 7 dies des que es va tenir per perfeccionat el contracte. En tal cas A3BE retornarà al CLIENT les quantitats cobrades en concepte de primera quota. No obstant això i a causa de l'especialitat dels serveis prestats, si per part d'A3BE s'han fet treballs corresponents al servei contractat en la data de desistiment pel CLIENT, podrà aquesta descomptar la quantitat corresponent als treballs realitzats.

Dècima. Terminació i resolució del contracte

10.1. Són causes de terminació i resolució del contracte les següents:

a) La seva terminació per comunicació escrita de qualsevol de les parts d'acord amb l'estipulat en el contracte actual.
b) Per incompliment de qualsevol de les parts d'alguna de les clàusules les presents condicions, sense que aquest incompliment fos esmenat dins dels 60 dies següents a la notificació per escrit efectuada per l'altra part sol·licitant l'esmena de l'incompliment.
c) La declaració de concurs a instàncies de creditor legítim de qualsevol de les parts, o la presentació de sol·licitud de fallida voluntària o suspensió de pagaments de qualsevol d'elles, o la interposició en contra de qualsevol de les parts de judicis executius o embargaments preventius o altres mesures cautelars que impliquin la disminució de la solvència econòmica d'aquestes.

10.2. La resolució del contracte de serveis de outsourcing no exclou qualsevol altra reparació legal o judicial que qualsevol de les parts estimi oportú obtenir a conseqüència dels danys i perjudicis ocasionats per l'altra part.

Unzena. Sistema Contenciós

Les parts signants acorden que qualsevol contenciós derivat del contracte actual, amb renúncia al propi fur que pogués correspondre'ls, serà dirimit davant els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Dotzena. Normativa aplicable al contracte

Els presents termes i condicions d'ús i contractació té caràcter mercantil i es regiran, en primer terme, per les estipulacions contingudes en aquest, i, en l'en elles no previst, per les disposicions del Codi de Comerç, lleis especials, els usos i costums mercantils i, en defecte d'això, pel que s'estableix en el Codi Civil.

© 2020 - A3BE

logo a3be